Ansøgning om byggetilladelse (Byggeansøgning)

Kom godt fra start med en detaljeret og gennemarbejdet professionel byggetilladelse, så du kan bygge lovligt og sikkert. Vi hjælper dig med din byggeansøgning og sørger for, at du undgår en eventuelt lang sagsbehandlingstid hos kommunen, pga. manglende informationer og misforståelser.

Klahn Arkitekt & Byggerådgivning kan hjælpe dig med at få en byggetilladelse til dit byggeprojekt, så du sikrer dig, at dit projekt er lovligt iht. alle gældende love.

En byggeansøgning indeholder typisk:

 • En gennemgang af lokalplanen og evt. servitut på grunden.
 • Skriftlig ansøgning med info om bl.a. energiklasse, bebyggelsesprocent, materialebeskrivelse.
 • Tegninger typisk i målestok 1:100 med angivelse af bl.a. bygningshøjder og byggeskel.
 • Tegninger som skal udarbejdes til en byggetilladelse er en situationsplan, plan samt facadetegning.
 • Vejledning om byggetilladelsen og dens indhold.

Bemærk, at en detaljeret arbejdstegning ikke er nødvendige for at få en byggetilladelse, så man kan gå i gang med sit byggeprojekt. Men for at få en ibrugtagningstilladelse, når byggeriet er færdigt, kræver det detaljerede tegninger og evt. statistiske beregninger, varmetabsramme eller energiramme, som dokumenterer, at byggeriet lever op til samtlige krav i Bygningsreglementet.

Alt hvad der vedrører byggeansøgningen er noget, Klahn Arkitekt & Byggerådgivning kan hjælpe dig med.

Når du skal indsende den endelige, detaljerede dokumentation til kommunen, skal du samtidig skrive under på, at dit byggeri overholder lovgivningen, og at du har vedlagt den fornødne dokumentation, der viser dette.

LÆS OGSÅ: Indhent tilbud på den professionelle måde, så du nemt kan sammenligne tilbuddene, – udbudsmateriale 
LÆS OGSÅ: Få gennemarbejdet tegninger og beskrivelse, som sikre kvaliteten og opgavens omfang

Vi kan selvfølgelig også hjælpe dig, hvis:

 • Dit byggeprojekt kræver dispensation fra byggeloven.
 • Du er i tvivl, om dit byggeprojekt kræver en byggetilladelse.
 • Dit byggeprojekt kræver den lovpligtige varmetabsramme.
 • Dit byggeprojekt kræver den lovpligtige energiramme.

LÆS OGSÅ: Husk de vigtigste dokumenter som sikre dig mod en dårlig byggeoplevelse, – byggekontrakt
LÆS OGSÅ: Vær sikker på, at du får det du betaler for i den rigtige kvalitet, – byggekontrol

Hvorfor få udarbejdet en byggetilladelse?

 • Der er mange love og regler, man skal have styr på, når byggeri skal have en byggetilladelse.
 • Uden en tilladelse risikerer du en bøde og kan i værste fald blive bedt om at rive byggeriet ned igen for egen regning.
 • Iht. byggelovgivningen må man ikke starte byggeri, før man har en byggetilladelse.
 • I forbindelse med en byggetilladelse, så skal du selv sørge for at tjekke lokalplaner, servitutter og deklarationer, hvilket kommunen ikke gør for dig.
 • Hvis din byggeansøgning ikke indeholder alle relevante informationer, kan ansøgningsperioden tage lang tid.
 • Det kan være svært, at vide, hvad en byggetilladelse skal indeholde, og hvordan den skal udføres. F.eks. hvor mange tegninger der skal vedlægges, om der skal søges om dispensation, hvor detaljerede tegningerne skal være etc.

LÆS OGSÅ: Få kvalitetssikret dit projekt på et tidspunkt, hvor fejl og mangler stadigvæk ikke er dyre at udbedre, – kvalitetssikring af projekt og udbudsmateriale
LÆS OGSÅ: Får du det du betaler for i den rigtige kvalitet, – afleveringsforretning

Hvilken rådgivning har du typisk brug for efter en byggetilladelse?

Efter et idémøde er det typisk blevet besluttet, hvilket projekt, du vil fortsætte med. Den efterfølgende rådgivning, som du typisk vil have brug for, vil være forskellig, alt efter hvilket projekt du skal have udført og dine behov for yderligere rådgivning. Efterfølgende rådgivning kan være følgende:

Idemøde med en arkitekt

Hvis du gerne vil have en visuel tegning af dit projekt, f.eks. en tilbygning, et økonomiskøn over samtlige udgifter, en liste over alle hovedaktiviteter samt en overordnet tidsplan: Læs mere om Idemøde med en arkitekt

Byggetegninger

Hvis du har brug for tekniske tegninger og beskrivelse af, hvordan dit projekt skal udføres: Læs mere om Byggetegninger

3D Illustration

Hvis du gerne vil have en meget realistisk og forståelig visualisering med naturtro overflader af dit byggeprojekt; måske har du behov for at se, hvordan din tilbygning vil se ud på dit eksisterende hus: Læs mere om 3D Illustrationer

Økonomiskøn

Hvis du gerne vil være sikker på, hvad det vil koste at realisere dit byggeprojekt, inden du fortsætter med at bruge tid og penge på projektet: Læs mere om Økonomiskøn

Tips og gode byggeråd

En byggetilladelse er ingen garanti for, at dit byggeri er kvalitetssikret

Mange tror, at en byggetilladelse fra en kommune er ensbetydende med, at projektet er kvalitetssikret af kommunen, og at alle løsninger er godkendt og overholder alle love og regler.
Men det er langt fra tilfældet. Kommunerne ser nemlig kun på de bygningsregulerende bestemmelser som for eksempel bygningens højde og afstand til skel. Alt andet skal ansøgeren selv sikre sig er i orden. Byggeloven foreskriver nemlig, at ansøger efter endt byggeri skal dokumentere over for kommunen, at byggeriet lever op til regler for radon, fugt, isolering, lyd, stabilitet og lignende ved at indsende tegninger, beskrivelser, beregninger og lignende.
Det gøres med detaljerede byggetegninger, der beskriver varmetabsramme eller energiberegning og indeholder eventuelle ingeniørberegninger.

Flest fejl og mangler sker i privat byggeri

Der er alt for mange fejl og mangler i dansk byggeri. Det fortæller blandt andre statistikker fra Byggeskadefonden.
Ca. 70 til 80 % af alle disse fejl og mangler forekommer i privat byggeri. Det skyldes blandt andet, at mange private bygherrer ikke gør brug af rådgivning og ofte sparer det væk, fordi de synes, det er for dyrt.
Vores erfaring er, at byggeopgaver ofte bliver beskrevet og tegnet således, at der ikke kan aftales en klar byggekontrakt. Håndværkerne kan dermed selv vælge løsninger og kvalitet. Ligeledes bliver der heller ikke udført professionelt tilsyn under byggeriet, som der gør ved offentlige byggerier. Ofte henvender den private bygherre sig direkte til et byggefirma og beder dem om at give et tilbud og bygge.
Det kan være godt til små opgaver, men en opgave behøver ikke at være særlig stor, før det er en god idé at tage en professionel byggerådgiver ind over. Det kan Klahn Arkitekt & Byggerådgivning hjælpe jer med.

Bygherre er selv med til at sikre kvaliteten

Klahn Arkitekt & Byggerådgivnings erfaringer med byggeri viser, at et grundigt arbejde i de tidlige faser af projekterne giver et smidigt og effektivt projektforløb, hvor tidsplan, økonomi og aftaler overholdes. Resultatet er et byggeri af høj kvalitet.
Men byggeri er en kompleks verden fyldt med helt specielle spilleregler med hensyn til love, byggeteknik og lignende. Alt dette medfører en forhøjet risiko for fejl og mangler i byggeri.
Det kan vi hjælpe dig med at undgå, da vi går op i grundig forberedelse, kan planlægge forud for dig og kender reglerne.

Husk den lovpligtige dokumentation til kommunen, når byggeriet er færdigt

Kræver dit byggeri en byggetilladelse, skal du være opmærksom på, at byggetilladelsen i sig selv ikke er nok til, at kommunen siger god for dit byggeri. Byggeriet og byggeløsningerne skal nemlig leve op til en lang række lovkrav om radongrænseværdier, fugtindhold i luften, varmeisolering, lydisolering, stabilitet, brandsikring og så videre.
Derfor har du som regel også ansvar for at sende detaljerede tegninger, beskrivelser, beregninger og lignende af dette ind til kommunen, før du kan tage din nye tilbygning eller 1. sal i brug. Først når kommunen har modtaget og godkendt dine materialer og dokumentation for, at dit byggeri lever op til lovkravene, kan du tage dit nye byggeri i brug.
Klahn Arkitekt & Byggerådgivning kan hjælpe dig med at få overblik over og fremskaffe den dokumentation, kommunen kræver.

Bliv kontaktet

Udfyld nedenstående formular og vi kontakter dig snarest muligt eller senest inden for 24 timer
  Titel