Aftalegrundlag og forsikring

Generelle rådgivningsbetingelser for Klahn Arkitekt & Byggerådgivning

Aftalegrundlag

  • Disse betingelser er gældende for alle aftaler om rådgivning fra Klahn Arkitekt og Byggerådgivning, medmindre andet aftales skriftligt.
  • Den, der bestiller rådgivning fra Klahn Arkitekt og Byggerådgivning, er efterfølgende omtalt som kunden, og ejendommen, som rådgivningen vedrører, er omtalt som boligen.
  • Klahn Arkitekt og Byggerådgivning er i øvrigt underlagt gældende ABR, Almindelige Betingelser for Rådgivning.
  • Den fulde ordlyd af dette kan for eksempel læses på ABR

Vi er desuden medlem af Danske Arkitektvirksomheder (Danske Ark) – en forening af private, danske og rådgivende arkitektvirksomheder.

Endvidere medlem af KONSTRUKTØRFORENINGEN – forening for bygningskonstruktører.

Generelt om rådgivning – hvad er det!

a) Klahn Arkitekt og Byggerådgivning kan omfatte æstetiske, funktionelle og/eller håndværksmæssige aspekter ved boligen samt de processer, som kan være relevante i forbindelse med arbejder på boligen.

b) Klahn Arkitekt og Byggerådgivning kan være alt fra korte konsultationer på en halv time til projektering og styring af samlede byggeprojekter, der strækker sig over flere måneder.

Rettigheder og ansvar

c) Kunden har ret til, til eget brug, at anvende den rådgivning og dokumentation, som Klahn Arkitekt og Byggerådgivning leverer i henhold til denne aftale. Klahn Arkitekt og Byggerådgivning har i øvrigt alle rettigheder til materialet. Klahn Arkitekt og Byggerådgivning har således også ret til at anvende gennemført Klahn Arkitekt og Byggerådgivning ved for eksempel markedsføring af Klahn Arkitekt og Byggerådgivning dog således at navne og adresser på kunder og ejendomme ikke fremgår.

d) Klahn Arkitekt og Byggerådgivning er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser.

e) Standses en opgave, før rådgivningen er afsluttet, og ønsker kunden fortsat at gøre brug af materiale, som KLAHN Arkitekt og Byggerådgivning indtil da har leveret, er Klahn Arkitekt og Byggerådgivning ikke ansvarlig for materialets fortsatte brug, uanset eventuelle fejl eller mangler.

f) Klahn Arkitekt og Byggerådgivning ansvar for fejl og mangler ophører 5 år efter, at kunden konstaterer – eller kunne konstatere, at der er et krav mod Klahn Arkitekt og Byggerådgivning
Det er under alle omstændigheder en betingelse, at kunden skriftligt fremsætter sit krav mod Klahn Arkitekt og Byggerådgivning senest 60 dage efter, at der er opstået et tab, der skyldes forhold, som Klahn Arkitekt og Byggerådgivning bærer ansvaret for.

g) Klahn Arkitekt og Byggerådgivning eventuelle overslag på priser er baseret på et skøn og er således alene vejledende. Ønsker kunden bindende priser, skal der indhentes tilbud fra håndværkere og materialeleverandører. Klahn Arkitekt & Byggerådgivning er gerne behjælpelig med dette.

Tidsfrister og betaling

h) KLAHN Arkitekt og Byggerådgivning kan kræve forlængelse af aftalte tidsfrister, når løsningen af opgaven forsinkes, fordi

  • opgaven ændres
  • kunden eller kundens øvrige rådgivere ikke træffer beslutninger eller overholder aftalte tidsfrister
  • håndværkere ikke overholder de aftalte tidsfrister
  • offentlige myndigheder ikke svarer på eller godkender henvendelser inden for de aftalte tidsfrister

eller der opstår andre begivenheder, som Klahn Arkitekt og Byggerådgivning ikke er herre over, og som vi ikke forudså eller burde have forudset.

i) Klahn Arkitekt og Byggerådgivning sender en faktura til kunden på det aftalte beløb, når de aftalte leverancer er udført. Såfremt arbejdet strækker sig over mere end 30 dage, kan Klahn Arkitekt og Byggerådgivning dog vælge at opkræve betaling for allerede afholdte timer og eventuelle udlæg ved udgangen af hver måned.

j). Betalingsbetingelser: 8 dage efter fakturaens dato. Ved for sen betaling efter forfaldsdato beregnes rente 1.5% pr. påbegyndt måned samt rykkergebyr på 150 kr. Efter 3 rykker sendes sagen til inkasso.

k) Opgaver kan udføres enten ud fra en fast pris eller på medgået tid.

i) Ved opgaver, som udføres på medgået tid faktureres for hvert påbegyndt ¼ time og transporttiden medregnes i tidsforbruget.

Forsikring

Vi er forsikret med den bedste ansvarsforsikring igennem DANSKE ARK (danske arkitekt virksomheder) med en professionel ansvarsforsikring som dækker ” teknisk rådgivning og bistand indenfor arkitektarbejde”. Denne forsikring dækker civilretligt erstatningsansvar for rådgivende arkitektvirksomheder.

DKK 12.500.000 ved personskade pr. forsikringsår
DKK 2.500.000 ved ting- og/eller tab pr. forsikringsår

 

Vi er medlem af:

            

 

Bliv kontaktet

Udfyld nedenstående formular og vi kontakter dig snarest muligt eller senest inden for 24 timer
    Titel